چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۹/۲۱/۲۰۲۱ | اذان صبح:۰۴:۴۴:۳۷ - اذان ظهر:۱۱:۲۴:۲۲ - اذان مغرب:۱۶:۵۵:۵۴

آیا تمایل دارید در کانال عصر عضو شوید؟

سرویس اقتصادی | کد خبر: ۲۸۴۱۸۳۰
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ - ساعت ۱۹:۴۵

جزئیات نحوه رسیدگی به ارزش کالای قاچاق ورودی و بررسی در دفتر ارزش

گمرک ایران جزئیات نحوه رسیدگی به ارزش کالای قاچاق ورودی و بررسی در دفتر ارزش را اعلام کرد.
جزئیات نحوه رسیدگی به ارزش کالای قاچاق ورودی و بررسی در دفتر ارزش,
ایمانی مدیر کل دفتر ارزش گمرک اعلام کرد، پیرو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭه ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮه ﺍﺭﺯﺷﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺺ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪهﻫﺎﯼ ﺍختلافی ﻣﻈﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻕ، ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﻭ با رعایت ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎیند.
ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﯾﺎ ﺻﺪﻭﺭﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺻﺤﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺟ� ﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻄﻮﯾﻞ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺪ ﺡ ﻭ ﺑﻨﺪ ﺥ ﻣﺎﺩه یک ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻭ ﺁیین نامه ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺼﺎﺀ ﻧﻮﻉ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺩﻗﯿﻖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍه ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫر ﺭﺩﯾﻒ، ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ، ﺍﺭﺯﺵ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ قابل ﺍﺗﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ، ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﮒ ، ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ، ... ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻮﻑ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﺎﺷﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﺩه ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩر ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﻣﺤﺎسبه ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺒ� ﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺣﻖ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ؛ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ باشد.
ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه 30772/1400/1/519/54 ﻣﻮﺭﺥ 1400/3/8 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪه‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺸﮑ� ﻪ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺗ� ﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺳﯿﺪگیﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺡ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑود.

انتهای پیام/

 

 
خوانندگان محترم سایت خبری تحلیلی عصر اترک، شما می‌توانید سوژه های خود را به برای ما ارسال کنید تا پس از تأیید با نام شما در سایت و کانال عصراترک درج شود.

شماره تماس با سایت خبری تحلیلی عصر اترک:

05832427651 الی 2

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان تلگرام

ارتباط با سردبیر سایت در پیام رسان سروش

آدرس پست الکترونیکی: info@atraknews.com


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر
پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک